Genetiv kelishigi predloglari

Genetiv kelishigi predloglari

                        (Die Präpositionen mit dem Genitiv)

 

        Genetiv kelishigi predloglari ko‘p ma’noli emas:

unweit – yaqinida

                    Unweit der Schule gibt es einen Garten.

                     Maktab yaqinida bog‘ bor.

während - …da, davrida, davomida

                 Während der Vorlesung darf  man nicht sprechen.

                 Ma’ruza davomida gapirish mumkin emas.

ungeachtet -…iga qaramasdan, qaramay

                 Ungeachtet des schlechten Wetters setzten wir unseren Weg fort.

                 Yomon havo bo‘lishiga qaramay biz  yo‘limizda davom etdik.

(an) statt – o‘rniga

                  (An) statt eines Briefes schickte er ein Telegramm.

                  Xat o‘rniga u telegramma yubordi.

infolge – sababli, tufayli

                Infolge der Krankheit konnte ich zur Versammlung nicht gehen.

                Kasalligim sababli men majlisga bora olmadim.

diesseits- bu tomon, beri tomon

                 Diesseits des Flusses befindet sich das Hotel.

                 Daryoning bu tomonida mehmonxona joylashgan.

jenseits- u tomon, nari tomon

                 Unsere Freunde wohnen  jenseits des Gartens.

                 Bizning do‘stlarimiz bog‘ning u tomonida yashashadi.

wegen – sababli, tufayli

                 Wegen meiner langen Krankheit habe ich sehr viel versäumt.

                 Uzoq kasalligim sababli men ko‘p dars qoldirdim.

längs- yoqalab bo‘ylab

                 Längs des Weges kommt ein Mann.

                Yo‘l  yoqalab bir kishi kelyapti.

trotz- … ga qaramasdan, …ga qaramay

                Trotz der Hitze gingen wir zu Fuß.

                Biz issiq bo‘lishiga qaramasdan piyoda ketdik.

Va yana quyidagi predloglar:

auβerhalb – tashqarisida

anläβlich – munosabati(sharofati) bilan

binnen – ichida, mobaynida

seit – dan buyon, (beri)

abseits – chetida

beiderseits – ikki tomonida

inmitten – o‘rtasida, vaqtida

innerhalb – ichida

oberhalb – yuqorisida

seitens – tomonidan

unterhalb – tagida

aufgrund – asosida

halber – uchun, tufayli

laut- ko‘ra, binoan

mangels – kamligi tufayli

kraft – asosida,-ga tayanib

anhand – yordamida

zeit - davomoda   

  Eslatma: Bu predloglardan längs, trotz, seit Dativ kelishigi bilan ham boshqariladi.

Muallif: Shahnoza Kuvanova