Modal fe’llar

Modal fellar (Die Modalverben)


Nemis tilida maxsus bir guruh fellar borki , ular modal fellar deb yuritiladi.Modal fe’llar mayl bilan bir qatorda modallikni ifodalashda muhim rol o‘ynaydi. Modal fe’llar mustaqil fe’llar kabi harakat yoki holatni bildirmay, balki eganing harakat yoki holatga nisbatan munosabatini ifodalaydi.Modal fellar guruhiga können , müssen, sollen, mögen, dürfen, wollen fellari kiradi. Lassen kuchli feli ham modal ma’noni ifodalab keladi va so‘zlovchining ish – harakatga bo‘lgan munosabatini bildiradi.Bunda ular hohish – istak, ruxsar-ijozat, imkoniyat – mumkinlik, majburiylik va zaruriylik kabi ma’nolarni bildiradi.Shuningdek , modal fe’llar so‘zlovchining bayon qilingan umum fikrga munosabatini ham ifodalab kelishi mumkin.Bunday hollarda ular gumon, taxmin, noaniqlikni anglatadi.Sollen dan boshqa  modal fellar hozirgi zamonda tuslanganda , o‘zagidagi unli tovushlarini o‘zgartiradi. Modal fe’llar fe’lning infinitiv formasi bilan qo‘llanadi.Modal fe’llarning prezensda tuslanishi kuchli fe’llarning preteritumda tuslanishiga o‘xshaganligi uchun ham I va III shaxs birligida hech qanday qo‘shimcha olmaydi. Shu sababdan ular preterito – prezentiya fe’llari deb ham ataladi.Ko‘plikda esa umumiy qoida asosida hech o‘zgarishsiz tuslanaveradi.

Können (qila olmoq ) Modal feli eganing ish –harakatini bajarishga bo‘lgan turli xil imkoniyatlarini , biror ishni qila olishga bo‘lgan qodirlik , kuch –quvvatni ifodalab keladi:

Singular

Plural

ich  kann

wir  können

du   kannst

ihr  könnt

er,sie,es  kann

sie  können

 

Sie  können

 

  Er kann deutsch sprechen. – U nemischa gapira oladi.

Dürfen (ruxsatga, ijozatga  ega bo‘lmoq) modal fe’li eganing ish –harakatini bajarishga bo‘lgan ruxsat , ijozat,mumkinlikni ifodalaydi:

 

Singular

Plural

ich  darf

wir dürfen

du   darfst

ihr dürft

er,sie,es darf

sie dürfen

 

Sie dürfen

                Darf ich fragen? – So‘rasam maylimi?

               Im Lesesaal darf man nicht laut sprechen.

              O‘quv zalida qattiq gapirish   mumkin emas.

Müssen (kerak…., darkor…, zarur…,) modal fe’li eganing ichki zaruriyatidan , ehtiyojidan kelib chiqadigan majburiylikni ifodalaydi:

 

Singular

Plural

ich muß

wir müssen

du mußt

ihr müßt

er,sie,es muß

sie müssen

 

Sie müssen

 

               Ich muß zur Arbeit gehen.- Men ishga borishim kerak.

               Wir müssen diese Übung schreiben.- Biz bu mashqni yozishimiz shart.            

Sollen (lozim , shart, zarur) modal fe’li boshqa bir shaxsning ko‘rsatmasi , topshirig‘i, buyrug‘idan kelib chiqadigan majburiylikni ifodalaydi:

 

Singular

Plural

ich  soll

wir sollen

du   sollst

ihr sollt

er,sie,es  soll

sie sollen

 

Sie sollen

 

                      Du sollst jetzt deine Hausaufgaben machen.

                     Sen hozir uyga vazifalaringni bajarishing shart.

                      Soll ich das noch einmal weiderholen ?

                      Men buni yana takrorlashim shartmi ?      

Wollen (xohlamoq , istamoq) modal fe’li  eganing ish –harakatini bajarishga bo‘lgan istagini bildiradi:

Singular

Plural

ich   will

wir  wollen

du     willst

ihr   wollt

er,sie,es   will

sie   wollen

 

Sie  wollen

                  Er will morgen ins Warenhaus gehen.

                 U ertaga univermagga bormoqchi.

                 Wir wollen ins Kino gehen.

                  Biz kinoga bormoqchimiz

    Mögen (xohlamoq , istamoq) modal fe’li  eganing ish – harakatini bajarishga bo‘lgan istagini bildiradi:

Singular

Plural

ich   mag

wir  mögen

du    magst

ihr   mögt

er,sie,es  mag

sie   mögen

 

Sie  mögen

                Wir mögen keinen schwarzen Tee trinken.

                Biz qora choy ichishni xohlamaymiz.

Lassen fe’li boshqa modal fe’llardan shu bilan farq qiladiki, u ham modal ma’noda, ham mustaqil ma’noda kela oladi.  Lassen fe’li   eganing ish –harakatini bajarishga bo‘lgan ruxsat , ijozat buyurish kabi modal ma’nolarni ifodalab keladi.

Singular

Plural

ich    lasse

wir  lassen

du     läßt yoki lässest

ihr   laßt

er,sie,es   läßt

sie   lassen

 

Sie   lassen

                  Ich lasse dich nach Hause gehen.

                  Der Lerer läßt dem Schuler den Text nacherzahlen

                  Ich habe meine Bücher zu Hause gelassen.

                  Men kitoblarimni uyda qoldiribman.

Lassen fe’li istak maylining ayrim formalarini yasashda ham qo‘llanadi:

    Laßt uns keine Zeit verlieren!- Vaqtni qo‘ldan boy bermaylik.

Wissen – bilmoq fe’li ham modal fe’llarga o‘xshab tuslanadi.

Singular

Plural

ich   weiß

wir   wissen

du     weißt

ihr    weißt

er,sie,es  weiß

sie    wissen

 

Sie    wissen

        Ich weiß schon alles. – Hammasidan xabarim bor.

Preterito- Presentia (modal) fe’llari imperfektda kuchsiz fe’llardek tuslanib, fe’l o‘zagidagi unli o‘z umlautini yo‘qotadi

Singular

ich durfte,   konnte,    mußte,    wollte,     mochte,   sollte,    wußte

du durftest, konntest, mußtest,  wolltest,  mochtest, solltest,  wußtest

er durfte,    konnte,    mußte,     wollte,    mochte,    sollte,     wußte

Plural

Wir durften,  konnten,  mußten,  wollten,  mochten,  sollten,   wußten

ihr  durftet,   konntet,   mußtet,   wolltet,   mochtet,   solltet,    wußtet

sie  durften,  konnten,  mußten,   wollten,  mochten,  sollten,   wußten

Sie  durften,  konnten,  mußten,   wollten,  mochten,  sollten,   wußten

Eslatma: Nemis tilida modal fe’llar majhul nisbatga, buyruq mayliga ega emas.

Muallif: Shahnoza Kuvanova