Olmosh-ravishlar

Olmosh – ravishlar (Die Pronominaladverbien)


Bu olmoshlar ham olmoshlik, ham ravishlik xususiyatlariga ega bo‘lganidan olmosh – ravishlar deb yuritiladi.Ular olmoshlar kabi ot o‘rnida qo‘llanadi, ravishlarga o‘xshab morfologik jihatdan o‘zgarmaydi va gapda hol bo‘lib keladi.

Olmosh – ravishlar wo yoki da ravishlarining tegishli predloglar bilan birikishidan yasaladi.Wo+predlog shakli predlogli otga nisbatan so‘roq so‘z sifatida ishlatiladi.Da+ predlog shakli esa ko‘rsatish ma’nosiga ega bo‘lib, o‘sha otga ishora qiladi, unga javob so‘z sifatida qo‘llanadi:

wo+mit = womit                                      da+mit = damit

wo+bei = wobei                                       da+bei = dabei

wo+für = wofür                                       da+für = dafür

wo+zu = wozu                                         da+zu = dazu

Predlog unli tovush bilan boshlansa, wo va da ravishlariga r undoshi qo‘shiladi.

wo+aus = woraus                                     da+aus = daraus

wo+in = worin                                          da+in  = darin

wo+auf = worauf                                      da+auf = darauf

wo+über = worüber                                  da+über = darüber

 

Olmosh – ravishlar gapda predlog bilan kelgan jonsiz predmetlar o‘rnida qo‘llanadi.

    Usbekistan ist durch die Baumwollezucht berühmt.

    Woduch ist Usbekistan berühmt ?

    Usbekistan ist dadurch berühmt.

Agar gapda jonli narsa-pratmet to‘g‘risida fikr yuritilsa, unda predlog + so‘roq olmoshi birikmasi bei wem,zu wem, an wen, auf wen, für wen qo‘llanadi.

                         Ich warte auf meinen Freund.

                        Auf wen wartest du ?

Olmosh-ravishlar gapda quyidagi vazifani bajarib keladi:

       Hol: Darauf steht geschrieben: Apotheke.

      Aniqlovchi: Die Antwort darauf ist nicht leicht.

     Toldiruvchi: Ich bin damit einverstanden.

Hier  so‘zi predlog bilan qo‘shilib qo‘shma so‘z yasaydi. Buni ham olmosh ravishlar qatoriga qo‘shish mumkin: hierbei, hiermit, hierauf.

Olmosh ravishlar ko‘p ma’nolidir.Olmosh ravishlar payt ma’nosida qo‘llanganda, ot yoki ravish bilan birga keladi: am Tage darauf (danach) – tags darauf (danach) – den Tag darauf (danach), kurz darauf (danach) – bald darauf (danach); gleich darauf (danach)- unmittelbar darauf (danach).

Olmosh ravishlarning ma’nolari fe’llarning boshqaruvida konkretlashadi: warten auf – warten darauf; denken an – denken daran; sprechen über – sprechen darüber

Muallif: Shahnoza Kuvanova