Egalik olmoshlari

Egalik olmoshlari (Die Possessivpronomen)


Egalik olmoshlari narsa- predmetning biror shaxsga qarashli ekanligini bildiradi va wessen?(kimning?) so‘rog‘iga javob bo‘ladi.Ular odatda otdan oldin keladi va aniqlovchi vazifasida qo’llanadi. Egalik olmoshlari tarixan kishilik olmoshlarining qaratqich kelishigidan kelib chiqqan. Har bir kishilik olmoshi o‘ziga xos egalik olmoshiga ega.

Kishilik olmoshi

Egalik olmoshi

ich

mein

du

dein

er

sein

sie

ihr

es

sein

wir

unser

ihr

euer

sie

ihr

Sie

Ihr

 

Egalik olmoshlari birlikda noaniq artikllardek,ko‘plikda esa aniq artikllardek turlanadi.Egalik olmoshlarining turlanishi otning soni,rodi va kelishigiga bog‘liq.Egalik olmoshlarining turlanish namunasi.

                    Singular

K

Maskulina

Feminina

Neutra

N

mein Bruder

meine Mutter

mein Buch

G

meines Bruders

meiner Mutter

meines Buches

D

meinem Bruder

meiner Mutter

meinem Buch

A

meinen Bruder

meine Mutter

mein Buch

 

                  Plural

K

 

N

meine Brüder, Bücher

G

meiner Brüder,  Bücher

D

meinen Brüdern, Büchern

A

meine Brüder, Bücher

 

Yuqorida aytilgandek egalik olmoshlari sifat o‘rnida qo‘llanib, gapda aniqlovchi vazifasida keladi.Biroq ayrim hollarda ular mustaqil (ot o‘rnida) qo‘llanishi ham mumkin.Bunda egalik olmoshlari ko‘rsatish olmoshi (dieser) ga o‘xshab turlanadi:

      

m.r

j.r

s.r

meiner

meine

meines

deiner

deine

deines

ihrer

ihre

ihres

 

Egalik olmoshlari ot o‘rnida qo‘llanib, aniq artikl bilan kelgan bo‘lsa, sifatlarning kuchsiz turlanishi bo‘yicha  turlanadi: der (die, das) meine, der (die, das) seine: Fleks Name wurde mit dem meinen genannt .(J.Becher, Abschied)

Egalik olmoshlari predikativ bo‘lib kelganda, turlanmagan holda qo‘llanishi mumkin. Bunda ular o‘zbek tiliga – niki suffiksi orqali tarjima qilinadi:

                 Dieser Mantel ist mein – Bu palto meniki.

                 Diese Zeitung ist dein – Bu gazeta seniki.

                 Dieses Buch ist sein – Bu kitob uniki.

Egalik olmoshi otlashib, qarindosh-urug‘, oila a’zolarini ifodalaydi:

      Heute kommen Meinen.

Egalik olmoshlari ko’p ma’noli bo’lib, ular ikki tushuncha orasidagi xoslikni ifoda etadi. Bular quyidagilar:

1) predmetni biror shaxsga qarashli ekanini anglatadi: meine Karte, mein Anzug

2) shaxs va uning tashqi a’zolari o’rtasidagi munosabatni anglatadi: ihre schönen Augen, seine schönen Hände.

3) shaxs va uning ichki tuyg’usi o’rtasidagi  munosabatni anglatadi: sein Charakter, seine Freude, ihre Freude.

4) o’rin-joy munosabatini anglatadi: sein Dorf, seine Sdadt.

5) avtor bilan uning asari o’rtasidagi munosabatni anglatadi: seine Gedichte, sein Werk.

6) kishilar o’rtasidagi turli munosabatlarni anglatadi: mein Mann, deine Eltern.

7) payt munosabatini anglatadi: in meinen Jahren, in seiner Jugend, ihre letzte Tage.

8) kollektivga bo’lgan xoslikni anglatadi: ihr Institut, unsere universität.

9) egalik olmoshlari undalmalarda ham qo’llanadi: Meine lieben Genossen!    Meine lieben Studenten und Sdudentinnen!

Demak, nemis tilida egalik olmoshi otlashgan formada artikl bilan ishlatiladi. Uning qanday artikl bilan qo’llanishi o’zidan keyin keladigan otning rodiga bog‘liqdir.Egalik olmoshlari aniqlanmish bilan rod, son va kelishikda moslashadi.

Muallif: Shahnoza Kuvanova

Egalik olmoshlari (Die Possessivpronomen)


Egalik olmoshlari narsa- predmetning biror shaxsga qarashli ekanligini bildiradi va wessen?(kimning?) so‘rog‘iga javob bo‘ladi.Ular odatda otdan oldin keladi va aniqlovchi vazifasida qo’llanadi. Egalik olmoshlari tarixan kishilik olmoshlarining qaratqich kelishigidan kelib chiqqan. Har bir kishilik olmoshi o‘ziga xos egalik olmoshiga ega.

Kishilik olmoshi

Egalik olmoshi

ich

mein

du

dein

er

sein

sie

ihr

es

sein

wir

unser

ihr

euer

sie

ihr

Sie

Ihr

 

Egalik olmoshlari birlikda noaniq artikllardek,ko‘plikda esa aniq artikllardek turlanadi.Egalik olmoshlarining turlanishi otning soni,rodi va kelishigiga bog‘liq.Egalik olmoshlarining turlanish namunasi.

                    Singular

K

Maskulina

Feminina

Neutra

N

mein Bruder

meine Mutter

mein Buch

G

meines Bruders

meiner Mutter

meines Buches

D

meinem Bruder

meiner Mutter

meinem Buch

A

meinen Bruder

meine Mutter

mein Buch

 

                  Plural

K

 

N

meine Brüder, Bücher

G

meiner Brüder,  Bücher

D

meinen Brüdern, Büchern

A

meine Brüder, Bücher

 

Yuqorida aytilgandek egalik olmoshlari sifat o‘rnida qo‘llanib, gapda aniqlovchi vazifasida keladi.Biroq ayrim hollarda ular mustaqil (ot o‘rnida) qo‘llanishi ham mumkin.Bunda egalik olmoshlari ko‘rsatish olmoshi (dieser) ga o‘xshab turlanadi:

      

m.r

j.r

s.r

meiner

meine

meines

deiner

deine

deines

ihrer

ihre

ihres

 

Egalik olmoshlari ot o‘rnida qo‘llanib, aniq artikl bilan kelgan bo‘lsa, sifatlarning kuchsiz turlanishi bo‘yicha  turlanadi: der (die, das) meine, der (die, das) seine: Fleks Name wurde mit dem meinen genannt .(J.Becher, Abschied)

Egalik olmoshlari predikativ bo‘lib kelganda, turlanmagan holda qo‘llanishi mumkin. Bunda ular o‘zbek tiliga – niki suffiksi orqali tarjima qilinadi:

                 Dieser Mantel ist mein – Bu palto meniki.

                 Diese Zeitung ist dein – Bu gazeta seniki.

                 Dieses Buch ist sein – Bu kitob uniki.

Egalik olmoshi otlashib, qarindosh-urug‘, oila a’zolarini ifodalaydi:

      Heute kommen Meinen.

Egalik olmoshlari ko’p ma’noli bo’lib, ular ikki tushuncha orasidagi xoslikni ifoda etadi. Bular quyidagilar:

1) predmetni biror shaxsga qarashli ekanini anglatadi: meine Karte, mein Anzug

2) shaxs va uning tashqi a’zolari o’rtasidagi munosabatni anglatadi: ihre schönen Augen, seine schönen Hände.

3) shaxs va uning ichki tuyg’usi o’rtasidagi  munosabatni anglatadi: sein Charakter, seine Freude, ihre Freude.

4) o’rin-joy munosabatini anglatadi: sein Dorf, seine Sdadt.

5) avtor bilan uning asari o’rtasidagi munosabatni anglatadi: seine Gedichte, sein Werk.

6) kishilar o’rtasidagi turli munosabatlarni anglatadi: mein Mann, deine Eltern.

7) payt munosabatini anglatadi: in meinen Jahren, in seiner Jugend, ihre letzte Tage.

8) kollektivga bo’lgan xoslikni anglatadi: ihr Institut, unsere universität.

9) egalik olmoshlari undalmalarda ham qo’llanadi: Meine lieben Genossen!    Meine lieben Studenten und Sdudentinnen!

Demak, nemis tilida egalik olmoshi otlashgan formada artikl bilan ishlatiladi. Uning qanday artikl bilan qo’llanishi o’zidan keyin keladigan otning rodiga bog‘liqdir.Egalik olmoshlari aniqlanmish bilan rod, son va kelishikda moslashadi.

Muallif: Shahnoza Kuvanova